Policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR inom Integ Partner

GDPR: står för General Data Protection Regulation.
Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018. Syftet med denna policy är att Integ Partner AB hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR samt att policyn är förankrad och tillämpad av våra samarbetspartners.

1. Dina personuppgifter

Integ Partner AB (nedan kallad IP) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder, samarbetspartners samt deras anställda. Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt beskriver hur vi samlar in, använder, visar och lagrar personuppgifter så att du kan känna trygghet i hur dina uppgifter används och förvaras.

IP utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning (GDPR).

2. Personuppgiftsansvar

IPs styrelse är ansvarig för upprättande, underhåll och efterlevnad av policyn, inventering av personuppgifter samt för behandlingen av alla berörda personuppgifter.

3. Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person som är i livet. Det gäller t ex namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur samlar vi in personuppgifter
IP samlar in personuppgifter i planering och genomförande av uppdrag hos kund samt i förberedande försäljning där kontaktperson(er) hos potentiell kund registreras. IP samlar även in personuppgifter gällande leverantörer. Vi samlar även in kontaktuppgifter via sociala medier.

4. Hantering och lagring av personuppgifter

IPs rättsliga grund att behandla personuppgifter
IP behandlar alla personuppgifter enligt gällande lagstiftning

Hantering, publicering och lagring
IP hanterar personuppgifter i syfte att kommunicera med anställda hos kunder för att inleda kontakt och för att genomföra uppdrag. Detta sker vanligtvis via mail, sociala medier eller telefon. IP hanterar personuppgifter gällande leverantörer i samma syfte. IP publicerar inga personuppgifter utan samtycke från berörd person. IP lagrar personuppgifter på fil, e-postklient, sociala medier samt webbplats.

Lagringstider
IP sparar personuppgifter för att serva våra kunder och leverantörer, i enlighet med punkten ”Hantering, publicering och lagring” beskriven ovan, så länge uppdraget är pågående och för underhåll och uppdatering av produkter.

5. Utlämnande till tredje part

IP säljer, handlar eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter annat än till de partnerbolag som agerar som personuppgiftsbiträde enligt avtal med IP.

6. Rätt att få information om vilka personuppgifter IP sparat om enskild person

Om enskild person vill få information om de uppgifter som sparats, ändra eller radera de uppgifter som IP har om denne kan personen kontakta IP via integpartner.com/kontakt och info@integpartner.com .

Tillbaka