Integrerade Företag

Med integrerat menar vi något som är helt, komplett och fullt fungerande, utan delar som saknas eller är trasiga. En organisation kan aldrig nå sin fulla potential innan den är integrerad. Och en organisation är inte integrerad förrän alla – chefer som medarbetare – drar åt samma håll. När det vardagliga, möten, tankar, språk och handlingar är i linje med den större strategin har man lyckats integrera sitt företag.

Många av dagens chefer, organisationer och managementstilar lider av samma problem. En blind fläck. Man utgår från att man har koll på läget via sitt eget begränsade perspektiv vilket lätt leder till att man tappar bort viktiga detaljer eller helt enkelt inte ser skogen för alla träd. Risken är överhängande att beslut och åtgärder baseras på en ofullständig bild av situationen.

En av de viktigaste principerna bakom Integrerade Företag är därför att tillvarata den samlade intelligensen i hela företaget. Den lokala expertisens perspektiv måste komma till tals så att lösningar hittas som faktiskt fungerar i praktiken. Det svåröverskådliga nätverk av tekniska, sociala och kulturella faktorer som utgör ett företags fulla komplexitet blir då till en stor tillgång istället för ett problem.

I ett integrerat företag har man insett att ett företag inte är en maskin bestående av utbytbara delar, utan ett komplext levande system bestående av unika individer. Olikheterna behövs, men de måste få en chans att samverka istället för motverka varandra. Verkningsgraden och företagets samlade prestation är helt beroende av hur väl man lyckas och kan variera oerhört från företag till företag.

För att optimera företagets prestation krävs därför ett ledarskap som förstår de lagar som styr alla levande processer. Ett ledarskap och ett arbetssätt som håller över tid. Integral Management ger ledstänger, verktyg och ett gemensamt språkbruk som lägger en solid grund för allt ledarskap i företaget. Det skapar samtidigt ett robust ramverk där alla anställda kan leva med i affären, göra sin röst hörd och ta ökat ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet. Så byggs ett integrerat företag.