Strategimotor

Att ha en strategi räcker inte. För att ditt företag ska vara konkurrenskraftigt måste du guida, hantera, coacha och bevaka utvecklingen av ditt företag noga. Alla medarbetare måste vara engagerade i, och trogna, företagets långsiktiga mål. En Strategimotor säkrar att din strategi blir verklighet.

Vision och dialog

Strategier blir ofta bara ett verktyg för ett fåtal personer i ledningsgruppen. Men för att strategin ska få effekt behöver den översättas så att den kan involvera hela företaget och alla dess medarbetare. Det behövs en vision som är tydlig och jordnära så att samtliga medarbetare kan känna igen sig i den. En historia om en bättre framtid som alla kan ställa sig bakom, både medarbetare, chefer, leverantörer, kunder och ägare. Ur den berättelsen plockas strategiska fokusområden fram, områden som är enkla att förstå och prioritera. Bilden fördjupas och förankras med senaste nytt om företagets marknad, vad konkurrenterna gör och kundernas nya krav. Vi kallar berättelsen det Strategiska Resonemanget.

En viktig del i en effektiv organisation är Strategisk dialog. När ledningen berättar om strategin säkras också input och bidrag från medarbetare, var de än befinner sig i företaget. Diskussion och frågor är viktiga verktyg för att strategin skall bli förstådd och meningsfull för alla. På köpet får ledningen också kloka råd och nya perspektiv som gör strategin ändå bättre.

Struktur för utveckling

Det är alltför vanligt att förändringsarbete endast bedrivs koncentrerat under ett fåtal veckor, trycket från det löpande operativa arbetets krav tar över. För ett hållbart strategiarbete krävs en robust struktur som säkerställer att arbetet löpande prioriteras och håller hög nivå. Genom att avsätta tid för halvårsvisa seminarier och möten med strategifokus hålls den strategiska dialogen igång och risken att arbetet stannar av undviks.

Starkt ledarskap

Om företag vore maskiner skulle de vara enkla att leda. Det hade räckt med att dra i rätt spakar och trycka på rätt knapp för stabil och förutsägbar verkningsgrad. Men företag är inte maskiner utan komplexa levande system där individers och gruppers prestation kan variera enormt. Svåröverskådliga nätverk av tekniska, sociala och kulturella faktorer samspelar och påverkar vad som åstadkoms tillsammans. Då räcker det inte med en väl formulerad strategi. Ledningen måste också säkerställa att alla förstår, äger och tar ansvar för att ord ska omsättas i handling.

Därför säkrar vi alltid att såväl chefer som medarbetare stöttas av en coach, inledningsvis av en extern professionell coach. Men det strategiska utvecklingsarbetet kräver också långsiktigt stöd, vilket innebär att alla chefer tränas att fungera som bollplank och coacher till varandra. Dessutom utvärderas och diskuteras nästa steg i den kulturella och resultatmässiga utvecklingen vid regelbundna Strategiska Stödgruppsmöten.

Strategimotorn ser sammanfattningsvis till att alla tillsammans arbetar i en ständigt pågående process för att bättre hantera en värld av hög komplexitet och snabb förändringstakt. Den ser till att strategin konkretiseras för att möta lokala villkor och drivs sedan i mål med hjälp av alla medarbetares passion, energi och uthållighet.