Insikter för ett framgångsrikt ledarskap – 40 år med Integral Management

I år når vi en ny milstolpe – vi på Integ Partner har arbetat med vår ledningsmodell för Integral Management i 40 år. Under dessa fyra decennier har vi har utvecklat, utvecklats och samlat erfarenhet i vårt samarbete med organisationer och ledare i många olika branscher. Därför satte vi oss ned med vår VD Helena Söderström och en av våra grundare, Lasse Ramquist, för att djupdyka i de nyckelfrågor och insikter som gör förändringsledning och ledarskap framgångsrikt.

Vad blir extra viktigt för chefer och ledare under 2024? Med sina 20 år som ledare inom svensk industri, innan hon anslöt till Integ Partner 2020, är det naturligt att först ställa frågan till vår VD Helena Söderström.

– Med tanke på den oförutsägbarhet och snabba förändringstakt vi ser i vår omvärld och i dagens samhälle tror jag att ledare behöver skapa trygghet i sina organisationer. Till exempel genom att ha en kontinuerlig dialog mellan medarbetare och chefer kring vad som är viktigt och varför, samt att verkligen ta sig tid att tillsammans diskutera strategiska prioriteringar så att alla har samsyn. På så vis minskar samtidigt risken att man suboptimerar i sina silos i en verklighet där allt behöver gå snabbt.

Helena fortsätter:

– Jag tror också mycket på öppenhet och transparens om hur det går och vilka utmaningar man har. Vi behöver ge medarbetarna förtroende att driva förändring och ta beslut snabbt långt ut i verksamheten. För att utveckla både medarbetarna och organisationen tror jag det är extra viktigt i dessa tider att man som ledare tar sig tid att lyssna och vara riktigt nyfiken – både på kundernas behov och deras strategiska mål, men också på de egna medarbetarnas utmaningar och förslag till förbättringar.

Helena lockades till Integ Partner efter att ha haft förmånen att arbeta med företagets ledningsmodell under sina många år som ledare inom ABB och Sandvik. Hon beskriver det som en resultatdriven modell som genomsyras av solid och beprövad teori och praktik.

Vad är på gång för Integ Partner under 2024?

– Under 2024 kommer vi att fokusera lite extra på att paketera nya tjänsteerbjudanden, bygga en ny hemsida där de presenteras, samt att bli mer effektiva internt. Liksom alla andra företag behöver vi ständigt utvecklas för att vara relevanta för våra kunder och partners!

”Vi hjälper våra kunder kraftsamla kring sina absolut viktigaste strategiska och operationella utmaningar”

Nu vänder vi oss till en av våra grundare, Lasse Ramquist. Hans karriär är lika lång som vår ledningsmodell för Integral Management har funnits – det vill säga ungefär 40. En resa som en gång i tiden tog sin början med att Lasse som nyutexaminerad psykolog av en slump halkade in på konsultbanan.

Efter ett par år som ledarutvecklare inom Asea insåg Lasse att han behövde ett angreppssätt som kunde ge större och mer varaktiga effekter. Tillsammans med kollegan Mats Eriksson började han därför utveckla det som skulle lägga grunden för dagens Integ Partner.

Hur skulle du beskriva det kundvärde som Integ Partner ger?

– Vi hjälper våra kunder kraftsamla kring sina absolut viktigaste strategiska, affärsmässiga och operationella utmaningar. För att lyckas med det hjälper vi våra kunder att bygga robusta infrastrukturer för en löpande strategisk dialog för att säkerställa att alla drar åt samma håll. Men infrastrukturen bidrar också till en kultur där medarbetarna i verksamhetens frontlinje får allt större frihetsgrader – och mer makt att ta lokala beslut. Det här gör att den lokala expertisen, tvärs hela värdekedjan, gradvis får en alltmer tongivande roll för att få strategin att hända på marken.

“Budskapet måste hänga ihop så bra att det tål att bli synat”

Utifrån din erfarenhet, vilka är framgångsfaktorerna bakom ett lyckat ledarskap?

– För det första måste man som ledare veta vad man vill, men man måste också kunna sälja sitt budskap på ett sätt som både inspirerar och engagerar. Man behöver kunna förklara vart vi är på väg och VARFÖR! Budskapet måste hänga ihop så bra att det tål att bli synat, ifrågasatt och granskat av alla de kollegor och medarbetare vars helhjärtade hjälp man behöver för att lyckas.

Lasse fortsätter:

– För det andra behöver man vara ödmjuk nog för att faktiskt be alla om hjälp. Att lyssna noga på den lokala expertis som finns utspridd på så många händer i alla större organisationer. Insikten om att dagens komplexa verksamheter inte kan ledas via dekret eller detaljstyrning måste genomsyra varje modernt ledarskap. Förmågan att fråga sig fram, lyssna väldigt noga och ge utökat förtroende till denna lokala expertis är ett helt nödvändigt fundament i allt ledarskap idag.

Vill du veta mer om hur vi på Integ Partners kan stötta dina ledare och medarbetare att skapa riktigt förändring, hör av dig till oss!

Tillbaka